Privacy beleid

Creyf Vastgoed verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Aan de hand hiervan willen wij u zo goed mogelijk informeren welke gegevens bij uw bezoek van onze website en bij het invullen van het contactformulier verzameld en/of bewaard worden.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke: Creyf Vastgoed, Maxim Creyf, Raboudenburgstraat 1 bus 00.01 – 8310 Assebroek, Tel.: 050 70 60 06, E-mail: info@creyfvastgoed.be, BE 0537.898.625

Verwerkingsdoeleinden

Creyf Vastgoed verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, wettelijke rapportering naar opdrachtgevers en het verzenden van marketing mails).

Overzicht van de verzamelde gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

De verwerking van voormelde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het bereiken van de door ons vooropgestelde doeleinden:

  • Opvolging: door u te contacteren voor onze commerciële doeleinden en te informeren over ons aanbod (o.a. eigendommen, panden, gronden, …) op basis van uw voorkeuren.
  • Direct Marketing: info meedelen en aanbiedingen afstemmen op de door u meegedeelde voorkeuren. Dit ten einde u enkel het nieuws en commerciële aanbiedingen te bezorgen die u werkelijk interesseren of beantwoorden aan uw profiel.
  • Informeren van de opdrachtgever: uw gegevens zoals gevraagd bij het gebruik van onze diensten zijn belangrijk voor de uitvoering van de opdracht.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden bewaard voor de volledige duurtijd die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van onze verwerkingsdoeleinden. Indien de consument zich uitschrijft voor direct marketing (bijvoorbeeld bij de zoekfunctie op de website) worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij dit verder nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en de verwerking ervan laten beperken. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:

  • zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@creyfvastgoed;
  • een brief te richten aan Maxim Creyf, Raboudenburgstraat 1 bus 00.01, 8310 Assebroek

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

Wanneer u van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan u zich richten tot de Privacycommissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (0)2 274 48 00, Fax :+32 (0)2 274 48 35, commission@privacycommission.be